Gebruik TOP30 voor 30% korting

lgemene voorwaarden Topfollowers

Algemene voorwaarden 7gewijzigd op: 17-02-2017

Artikel 1 Definities


1. “Leverancier”, “wij”, “ons”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met handelsnaam topfollowers
2. “Consument”, “je”, “jou” : De eindafnemer van de producten van Leverancier, zijnde een particuliere natuurlijk persoon en expliciet geen influencer, bedrijf en/of beroepshandelaar.
3. “Website”: https://topfollowers.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij wij producten en/of andere diensten van welke aard ook aan jou leveren.
2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met ons, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Wij zullen in dat geval met je in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
5. Wij kunnen steeds (nadere) eisen stellen aan de communicatie met jou of het verrichten van rechtshandelingen per e-mail.

Artikel 3 Aanbod en overeenkomst


1. De getoonde producten op de Website nodigen je uit om ons een aanbod te doen om onze producten te kopen. Je bestelling is een aanbod om de producten te kopen, die we alleen accepteren door de bestelde producten te leveren. Elke bevestiging die je ontvangt nadat je een bestelling hebt geplaatst, vormt geen aanvaarding van jouw aanbod en kan vóór levering worden gecorrigeerd in geval van onnauwkeurigheden, fouten, het niet beschikbaar zijn van het product of om een andere reden.
2. Je aanbod is uitsluitend gebaseerd op de gegevens die je hiervoor verstrekt, waarbij wij mogen vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. Daarom garandeer je de juistheid en volledigheid van genoemde informatie.
3. Door een bestelling te plaatsen verklaar je dat je de bestelling plaatst uit de hoedanigheid van een privé-persoon.
4. Je geeft topfollowers het recht om je publieke informatie, welke cliënt zelf doorgeeft middels het verzenden van de bestelling, te plaatsen in het netwerk om de levering te starten van de bestelde diens

Artikel 4 Prijzen en betaling


1. Alle prijzen genoemd op de Website zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2. Alle producten van Leverancier worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van aankoop, eventuele zet- en drukfouten voorbehouden.
3. De betaling van de genoemde prijzen vindt plaats tijdens het bestelproces op één van de wijzen die beschikbaar worden gesteld in het bestelproces.
4. Wij kunnen ons binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of je aan je betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst op afstand. Indien wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn wij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. In geval van faillissement, beslag of een regeling in de zin van de Wet schuldsanering natuurlijke personen zijn onze vorderingen op jou onmiddellijk opeisbaar.
6. In het geval je de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, ben je, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien je vervolgens na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kunnen wij de vordering uit handen geven, in welk geval je naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden bent tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst


1. Wij zullen de overeenkomst met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren. Wij staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat.
2. De termijnen die wij opgeven zijn steeds richttermijnen en gelden niet als fatale termijnen. Overschrijding van deze termijnen verplicht ons niet tot enige schadevergoeding en geeft je niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van onze zijde.
3. In geval van niet-tijdige levering dien je ons eerst in gebreke te stellen voordat wij in verzuim kunnen raken.
4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, hebben wij het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5. Je draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan wij aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan je redelijkerwijs hoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ons verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ons zijn verstrekt, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan jou in rekening te brengen.
6. Je geeft topfollowers het recht om de publieke informatie, welke je zelf doorgeeft door middel van het verzenden van de bestelling, te plaatsen in het netwerk om de levering te starten van het bestelde product.
7. Indien je vroegtijdige levering wenst, kan de levering gestopt worden door profiel privé te plaatsen.
8. Wij zijn gerechtigd tot het doen van deelleveringen. Als dit niet bij het betreffende product staat vermeld of jij dit zelfs als voorkeur aangeeft, nemen wij zo snel mogelijk contact met je op om je op de hoogte te stellen wanneer er sprake is van deellevering.
9. Je bent verplicht de producten af te nemen op het moment dat wij deze bij je afleveren of doen afleveren, dan wel op het moment waarop deze aan jou volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Dit houdt onder andere dat je volledige medewerking dient te geven aan levering van deze digitale goederen bij bestellen van deze diensten, waaronder het openbaar zetten van het profiel indien benodigd. Indien je afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, zijn wij gerechtigd de kosten in rekening te brengen die de onmogelijkheid tot levering met zich meebrengen.

Artikel 6 Garantie


1. Je ontvangt 30 dagen garantie op iedere bestelling. Je kunt kiezen voor een aanvullende garantieperiode bovenop de standaardtermijn van 30 dagen. Deze aanvullende garantieperiode wordt je aangeboden tegen betaling tijdens het betalingsproces en alleen bij specifieke diensten.
2. Wij leveren standaard 10% meer volgers, likes, plays, downloads, abonnees of favorites op iedere bestelling die je plaatst. Het is bij ons bekend dat na de levering ongeveer 10% van de geleverde volgers, likes, plays, downloads, abonnees of favorites binnen een aantal dagen verdwijnt, vandaar dat we deze onverplichte service leveren. Indien er meer dan 10% van het geleverde product verdwijnt binnen je garantie termijn dan vullen wij de volgers kosteloos aan.
3. Het aantal volgers, likes, plays, downloads, abonnees of favorites worden binnen je garantie periode na de datum van je bestellingen gecheckt op basis waarvan wij kijken of je in aanmerking komt voor een gratis aanvulling. Indien dit het geval is ontvang je een gratis aanvulling van je volgers, likes, plays, downloads, abonnees of favorites.
4. Mocht je binnen de 30 dagen geen gratis aanvulling hebben gehad, dan kun je contact opnemen met onze klantenservice via het webformulier of de chat op de Website.
5. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op jou over op het moment waarop deze in jouw feitelijke beschikkingsmacht of een hulppersoon zijn gebracht.

Artikel 7 Klachten en restitutie


6. Aan de afkomst van de geleverde volgers, likes, plays, downloads, abonnees of favorites kunnen geen rechten worden ontleend.
7. Eventuele klachten dien je schriftelijk aan ons te melden binnen bekwame tijd na de ontdekking, waarbij een kennisgeving binnen een termijn van 14 dagen na de ontdekking tijdig is.
8. Indien je niet binnen de voornoemde termijn klaagt, vervallen al je rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, terzake van hetgeen waarover je hebt geklaagd of binnen die termijn had kunnen klagen.
9. Iedere levering is te beschouwen als een afzonderlijke transactie, d.w.z. dat klachten, die betrekking hebben op een bepaalde levering, geen invloed uitoefenen op voorafgaande of volgende leveringen.
10. Indien een klacht gegrond is, zijn wij bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij het betreffende product of dienst opnieuw te leveren/verrichten, hetzij een gedeelte van de reeds betaalde prijs te restitueren zonder verdere uitvoering aan de overeenkomst te geven.
11. Bij een eventuele restitutie wordt het bedrag gecrediteerd in de online portemonnee.
12. Indien cliënt vroegtijdige levering wenst, kan levering gestopt worden door profiel privé te plaatsen. In dit geval vindt er geen restitutie plaats.

Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht


1. In verband met de aard van de dienst, bestaande uit het produceren en direct leveren van likes en volgers op diverse platformen, is de bedenktijd en het herroepingsrecht van de Consument uitgesloten. Je hebt bij het aangaan van de overeenkomst met ons uitdrukkelijk verklaard:
a. akkoord te gaan met directe levering van de dienst, aldus vóór het verstrijken van de bedenktermijn;
b. hiermee jouw herroepingsrecht te verliezen, zodra wij de overeenkomst volledig hebben uitgevoerd.

Artikel 9 Aansprakelijkheid


1. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig handelen van de aan onze producten gelinkte platforms / dienstverleners, zoals, maar niet beperkt tot, Instagram, Facebook en Tiktok. Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik en raadplegen van de voorwaarden van deze platforms / dienstverleners.
2. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig gebruik door de Consument van een product na levering daarvan, tenzij dat onredelijk bezwarend is.

Artikel 10 Intellectueel Eigendom


1. Alle rechten van intellectuele eigendom op in ieder geval, maar niet uitputtend, alle op de Website getoonde modellen, afbeeldingen, tekeningen en te leveren zaken, berusten uitsluitend bij ons en/of onze licentiegevers en mogen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet in zijn geheel en niet gedeeltelijk in enige vorm worden gereproduceerd, nagemaakt of aan derden getoond of ter hand worden gesteld voor welk doel dan ook, tenzij dit door wettelijke regelingen wordt geëist.

Artikel 11 Overmacht


1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en ook niet volgens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, dan wel waardoor wij niet in staat zijn de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Leverancier worden daaronder begrepen.
3. In geval van overmacht kun je geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.
4. Indien een geval van overmacht leidt tot overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, heb je het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. Deze ontbinding strekt zich niet uit tot producten die al geleverd zijn; deze dienen aan ons te worden betaald, voor zover betaling niet reeds heeft plaatsgevonden.

Artikel 12 Vertrouwelijke gegevens en privacy


1. Alle partijen garanderen dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een van de partijen als zodanig zijn aangeduid.
2. Voor overige regelingen met betrekking tot de verwerking van (vertrouwelijke) persoonsgegevens verwijzen wij naar onze privacyverklaring die je kunt vinden onderaan elke pagina van de Website.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen


1. Alle rechtsverhoudingen tussen Leverancier en Consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
2. De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen die voortvloeien of verband houden met de overeenkomst tussen Leverancier en Consument kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Algemene voorwaarden

Scroll naar boven